مرور برچسب

زیبایی حقیقی

زیبایی چهره و نیمه فراموش شده و پنهان آن

گرچه بشر از همان بدو آفرینش زیبایی را می شناخته و آن را درک می کرده و از آن لذت می برده و برای آن ارزش قائل بوده است، معذالک و با گذشت هزاران سال هنوز تعریف جامعی که برای همگان قابل قبول باشد برای زیبایی ارائه نشده است.
ادامه مطلب ...