مرور برچسب

راﯾﺤﻪھﺎی ﺗﻨﺪ

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻋﻄﺮ و ادکلن به چه چیزهایی بستگی دارد؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ھﺪﻓﺘﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮاﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺤﻪ دوام زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮی ﺑﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ادامه مطلب ...