ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻋﻄﺮ و ادکلن به چه چیزهایی بستگی دارد؟

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻋﻄﺮ و ادکلن به چه چیزهایی بستگی دارد؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ھﺪﻓﺘﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮاﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺤﻪ دوام زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮی ﺑﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻨﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻋﻄﺮ و ادکلن به چه چیزهایی بستگی دارد؟

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد:

١- ﻋﻄﺮھﺎ و ادﮐﻠﻦھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.  ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ آﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﻼﻣﺖ؟

٢- اﮔﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻮد، از ﯾﮏ ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﻧﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﺪ. ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺮﻣﯽاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

٣- ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ادﮐﻠﻦ اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﮐﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺷﻮد.

۴- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای زدن ﻋﻄﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﭻ و ﮔﺮدن. (ﮔﺮﭼﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻋﻄﺮ زده ﻧﺸﻮد.)

۵- اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺘﺘﺎن ﭘﺲ از زدن ﮐﺮم ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻄﺮ ﯾﺎادﮐﻠﻦ ﺧﻮد در ﻃﻮل روز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻋﻄﺮ را ﺟﺬب ﮐﺮده و راﯾﺤﻪ آن را زودﺗﺮ از ﺑﯿﻦﻣﯽﺑﺮد.

۶- در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ادﮐﻠﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ راﯾﺤﻪھﺎی ﺗﻨﺪ از راﯾﺤﻪھﺎی ﻣﻼﯾﻢﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

1 نظر
  1. مهتاب می گوید

    باسلام عاشق سایت شما هستم و همیشه مشتاقانه دنبال مطالب جدید شما هستم چون تمامی آنها مطالبی(پوست و مو،ناخن،راه حلهایی برای آرایش بهتر،لباس و مد،دستورپخت غذا،ورزشهای مناسب…) است که مورد علاقه من می باشد دوستون دارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.