ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ در ﺑﺎزار اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓـﺮدﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع راﯾﺤﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھـﺎی رﻓـﻊﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ را از ﺧﺎﻧﻮاده ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ٦ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮھﺎی ﺳـﺮد، ﻣﯿـﻮهای، ﮔﻠﯽ، ﺧﻮراﮐﯽ، راﯾﺤﻪ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﭼﻮﺑﯽ. در داﺧﻞ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی اﺻـﻠﯽ، ﭼﻨـﺪ زﯾـﺮ ﮔـﺮوه ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗـﻮانﭘﯿﺪا ﮐﺮد، اﻣﺎ اﯾﻦ زﯾﺮ ﮔﺮوھﮫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺗـﺎزه ﮐـﺎر ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ ٦ ﮔـﺮوهاﺻﻠﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺧﻮدﺷﺎن را درﮔﯿﺮ زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

ﻋﻄﺮھﺎی ﺳﺮد

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻮی ﺗﻤﯿﺰی، ﺟﻮاﻧﯽ، و اﻧﺮژی ﻣﯽ دھﻨﺪ. درون ﻣﺎﯾﻪ ی راﯾﺤﻪ ی اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻋﻄﺮھـﺎ ﺑـﻮی اﻗﯿـﺎﻧﻮسھﺎ را در ذھﻦ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﺳﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﺎم “آب” ، “ﯾـﺦ” ، “ﺑـﺎران” ، و ﯾـﺎ “ﺧﻨـﮏ” ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ رود وﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﺷﯿﺸﻪ ھﺎی آﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺟﻌﺒﻪ ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧـﺎﻧﻮاده ی اﯾـﻦﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﻓﻌﺎل و ورزش دوﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﺸﻮد. از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

     Issey Miyake L’Eau d’Issey

   Bvlgari Blv Notte

   Giorgio Armani Acqua di Gio

   Davidoff Cool Water

ﻋﻄﺮھﺎی ﻣﯿﻮه ای

راﯾﺤﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻄﺮھﺎ در ﻟﻄﺎﻓﺖ و اﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ راﯾﺤﻪ ی ﻋﻄﺮھﺎی ﺧﻨﮏ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﺪریﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ در آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ درﺑﺮدارﻧﺪه ی راﯾﺤﻪ ی ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺖﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻤﻮ، ﭘﺮﺗﻘﺎل، و ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮود. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻮی ﺳﯿﺐ، اﻧﮕﻮر،ﮔﯿﻼس، ھﻠﻮ، و ﺗﻤﺸﮏ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮھﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ و ﺧﻮش ﻣﺸﺮبﺑﻮده، و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎی ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ازﻃﺮﻓﺪارھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 3428ddddddddddd (1)

   Cartier Eau de Cartier

   Fresh Sugar

   Acqua di Parma Colonia

   L.A.M.B. by Gwen Stefani

ﻋﻄﺮھﺎی ﮔﻠﯽ

 ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ. ﺑﻮی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﻞ در آﻧﮫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺاﺳﺖ. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻄﺮھﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه ی راﯾﺤﻪ ی ﮔﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ: رز، ﯾﺎﺳﻤﻦ، ﯾﺎس، و ﻣﺮﯾﻢاﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻄﺮھﺎ ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

     Dior J’Adore

   Stella McCartney Stella

   Yves Saint Laurent Baby Doll

   Salvatore Ferragamo Incanto Charms

ﻋﻄﺮھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ ﺳﺎلاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﻮی اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ، راﯾﺤﻪ ی ﺷﮑﻼت و واﻧﯿﻞ را در ﺑﺮ دارد. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞﻋﻄﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺧﻮﻧﮕﺮم، ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده دوﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦﻋﻄﺮھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

   Britney Spears Fantasy

   Aquolina Chocolovers

   Thierry Mugler Angel

   Comptoir Sud Pacifique Vanille Abricot

ﻋﻄﺮھﺎی ﺷﺮﻗﯽ

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ دارای راﯾﺤﻪ ای ﮔﺮم، ﺗﻨﺪ و ﻣﻌﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ ﺑﻮی دارﭼﯿﻦ و ﻋﻨﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻄﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﺟﺬاب ھﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی داد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

  Yves Saint Laurent Opium EDP

   Guerlain Shalimar

   Calvin Klein Obsession

ﻋﻄﺮھﺎی ﭼﻮﺑﯽ

اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻄﺮھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮی ﺗﻨﺪی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺪری ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ، دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺗﺰ و ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. درون ﻣﺎﯾﻪﺑﻮی اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ راﯾﺤﻪ ی ﭼﻮب، ﺧﺰه، ﺻﻨﺪل، ﺳﺪر، و ﻧﻌﻨﺎع را در ﺑﺮ دارد. ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ھﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻢ آﻗﺎﯾﻮن. ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮھﺎی ﺑﺎراﯾﺤﻪ ی ﭼﻮب دارﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺳﺮزﻧﺪه، آزاد ﻣﻨﺶ، و ﺧﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

   Gucci Rush

   Fendi Palazzo

   Miss Boucheron

٦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از بهترین ﻋﻄﺮھﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻦ و ﺑﯽ رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﺮده و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺑﺎﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮھﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ھﺎی ﺗﺮ و ﺗﺎزه ھﻢﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ. اﺳﭙﺮی و ﻋﻄﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﻋﻄﺮی را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻋﻄﺮھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮیدرﺧﺖ ﺳﺮو در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻄﺮھﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎیﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ و دﻣﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود.  ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺪھﺪ

اﯾﻦ ﻋﻄﺮھﺎ آﻧﻘﺪر ﺧﻮﺷﺒﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺗﺸﮏ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻋﻄﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.

   Elizabeth Arden از Splendor

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺣﺲ ﺷﺎداﺑﯽ و ﮔﺮﻣـﺎ در ﺑـﺪن ﺷـﻤﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد. درون ﻣﺎﯾـﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻄﺮ راﯾﺤﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﺴﺘﺮﯾﺎ و ﻧﺨﻮد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ دھﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ از ﻣـﺸﮏ ﺳـﻔﯿﺪ درﺳـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد،ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

   Coco Chanel از Coco

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﮔﺮم و ﺗﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻋﻄﺮھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارات ﺑﺴﯿﺎر زﯾـﺎدی را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ھﺪﯾـﻪ ﻣـﯽدھﺪ. Coco ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻮی ﺗﻨﺪ آن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﮔﺮﻣﺎ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

   Sarah Jessica Parker از Lovely

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

اﯾﻦ ﻋﻄﺮ دارای راﯾﺤﻪ ای دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در آن از ﻋﻄﺮ ﭼﻮب ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷـﻤﺎ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارات ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. درون ﻣﺎﯾـﻪی ﺑﻮی اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﻋﻨﺒﺮ ﺳـﻔﯿﺪ، ﻣـﺸﮏ و ﭼـﻮب اﺳـﺖ. ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻮی آن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﺑﯿـﺸﺘﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ھﻤـﺮاه ﻟﻮﺳﯿﻮن ﺑﺪن و ژل ﺣﻤﺎم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

     Vanilla Fields

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

اوه ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﺧﻮش واﻧﯿﻞ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮم ﮐﺮده و دروﻧﺘﺎن را رﯾﻠﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺳـﻠﯿﻘﻪ اﯾـﻦ ﻋﻄـﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از راﯾﺤﻪ ی واﻧﯿﻞ، اﯾﻠﯿﺎﻧﮓ، ﺑﻨﻔـﺸﻪ، ﺗـﺮﻧﺞ و ﯾﺎﺳـﻤﻦ اﺳـﺖ و در ﮔـﺮوه ﻋﻄﺮھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﮔﺮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.

   Givenchy از Organza

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ و راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ھﻤـﻮاره ﮐﻨـﺎر ﺷـﻮﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸـﺴﺘﻪ اﯾـﺪ، اﯾـﻦ ھﻤـﺎنﻋﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر! اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺷـﻤﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺣﺲ ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

   Suzanne Lange از Red Ginger

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ
ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ دارای ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ و ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻨﯿﺪ. درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻄﺮﮔﺮم و دارای آﻣﯿﺨﺘﻪ ای از ﺑﻮی ﺧﻮش دارﭼﯿﻦ، ﺟـﻮز، ﻣﯿﺨـﮏ، و ﺗـﺮﻧﺞ اﺳـﺖ. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارت ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ، در ردﯾﻒ ﻋﻄﺮھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺣﺘﻤـًﺎﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.