وسایل مورد نیاز: طناب،منجوق مروارید،قیچی،تخته کوچک گیره دار

۱)وسایل مورد نیاز را گردهم آورید .

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۲)طناب خود را تا کنید و طوری گره بزنید که یک گره ی بزرگ بوجود آید ۴ رشته از آن باشد.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۳)گره ی بزرگ را زیر گیره تخته ی خود قرار دهید و شروع کنید ۴ رشته  گره های مربعی بزنید آویزان باشد.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۴) یک مروارید را از داخل رشته های پایه ای مرکز بافت خود وارد کنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۵) اکنون یک گره مربع ایجاد کنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۶) دوباره یک مرواید را وارد رشته های مرکزی کرده و سپس گره ی مربعی بزنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۷) سومین مروارید را نیز وارد رشته های مرکزی کرده وگره بزنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۸) پس از مهره سوم چند گره ی مربعی پشت سر هم بزنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۹)برای کامل کردن دستبند خود الگوی خود را چند بار تکرار کنید”مرواریدوبافت مربع”

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۱۰)جند گره مربعی پس از تمام کردن طرح الگوی دستبند در پایان کار بزنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۱۱) یک مروارید بعداز چند گره ی مربعی وارد هر رشته کنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۱۲)سپس یک گره ی کراواتی باهر چهار رشته بزنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۱۳)با قیچی رشته های اضافی را ببرید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

۱۴) دستبند خود را به دور موچ دستتان ببندید و با کشیدن گره ی اصلی می توانید آن را سفت کنید.

دستور العمل ساختن دستبند دوستی

بیشتر بدانید  دستور العمل ساخت دستبند دوستی با گره ها ی مارپیچ

Leave a Reply

Your email address will not be published.