آموزش بافت مو: بافت ترکیبی (قسمت نهم)

11

در این مقاله آرایشیک بافت ترکیبی را آموزش می دهد. یک بافت ترکیبی، بافتی است که در آن دو بافت، باهم، به یک بافت در پشت تبدیل شوند.
بافت های آغازین می توانند هر چند رشته ای باشند و تعداد رشته های بافت نهایی می تواند همانند دو بافت آغازین و یا جمع رشته های دو بافت منهای یک باشد.

اگر تعداد رشته های هریک از دو بافت آغازین فرد باشد، لازم است شما رشته سمت چپ بافت سمت راست را با رشته سمت راست بافت چپ جمع کنید تا بافت شما فرد رشته ای بماند.

چگونه ببافیم؟

1-ابتدا بافت فرانسوی را که پیش از این آرایشیک آموزش داده را یاد بگیرید.
2-موها را از وسط سر، چه در جلو و چه در پشت به دو قسمت تا پایین تقسیم کنید.

3-موهای یک سمت سمت سر را جدا نگه دارید.

آموزش بافت مو

4-یک بافت فرانسوی را از جلوی یک سمت سر شروع کنید. ترجیحا میتوانید بافت را با نزدیک ترین رشته به صورت شروع کنید. در مثال ما، در راست.

آموزش بافت موی ترکیبی

5-بافت را تا ابتدای گردن (پشت سر) ادامه دهید و توجه کنید تا آنجا که ممکن است بافت را نزدیک به وسط سر تمام کنید. انتخاب اینکه بافت چگونه خمیده شود (از بالا بیاید و در یک قوس در پشت خمیده شود یا از پایین بیایید و منحنی شکل گردد) انتخاب هنری شماست!
6-بعد از افزودن آخرین بخش موها ، دوبار بیشتر ببافید و بافت را با کلیپس یا گل سر ببندید.

آموزش بافت موی ترکیبی

7- بافت دوم را مثل بافت اول ببافید. دوباره از نزدیک ترین رشته به صورت آغاز کنید (در سمت دوم، این رشته رشته چپ خواهد بود)
8-بافت سمت چپ را در دست چپتان نگه دارید، کلیپس یا گیره بافت سمت راست را باز کنید و رشته های بافت راست را در دست راستتان نگه دارید. شما بافت اضافه ای را که انجام داده اید باز خواهید کرد. مطمئن شوید که هر رشته به گونه ای بافته می شود که حرکت بعدی در هر رشته بافت از سمت بیرون به سمت داخل است.

آموزش بافت موی ترکیبی

9.-دو رشته میانی را باهم جمع (ترکیب) کنید.

10-حتی میتوانید دو رشته از چپ و دو رشته از راست را با هم جمع کنید (همان طور که میبینید) یا پنچ رشته را همانطور که هستند رها کنید و با بافت 5 رشته ای ادامه دهید (آموزش بافت 5 رشته ای را به زودی در آرایشیک ببینید)

آموزش بافت موی ترکیبی

11-بافتن را به صورت بافت سه رشته ای ساده ادامه دهید.
12-در انتها بافت را کلیپس یا گل سر ببندید.

آموزش بافت موی ترکیبی

Leave A Reply

Your email address will not be published.