site
stats

۱) سایه ای را با انگشت خود یا با یک پدنرم به طورکامل پشت چشم خود پخش کنید.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله
۲) برای جلوه ی بیشتر رنگ سایه را  پشت چشم خود دوباره تکرار کنید تا حالت دوودی و طبیعی گیرد.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله

۳) رنگ سایه ی خود را در مجرای اشک آور چشم بیشتر کنید تا چشم شما جلوه ی بهتری به خود بگیرد.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله

بیشتر بدانید  چه آرایشی برای خوش عکس تر شدن مناسب تر است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.